Shimano, 105, 5800, 175, 11., 53/39T ., /. . 652003

0
511,32.
Shimano, 105, 5800, 175, 11., 53/39T ., /.
. !